Delphi Pharmaceuticals BV is ingeschreven bij de KVK Rotterdam onder nummer 24192929 december 1991

 

 

1. TOEPASSELIJKHEID

 

A. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van een product en/of dienst aan, een overeenkomst met en/of een andere rechtsverhouding tussen enerzijds Delphi PharmaceuticalsBV (hierna te noemen Delphi) en anderzijds een wederpartij (hierna te noemen Wederpartij).

B. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Wederpartij is uitdrukkelijk uitgesloten.

C. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van kracht. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een bepaling van deze algemene voorwaarden, dan vindt uitleg plaats ‘’naar de oorspronkelijke strekking’’ van deze bepaling. Deze algemene voorwaarden zijn zowel opgemaakt in de Nederlandse taal als in de Engelse taal. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan. D. Afwijken van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen Delphi en Wederpartij.

 

 

2. AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN

 

A. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en worden schriftelijk bevestigd. Mondelinge aanbiedingen en toezeggingen verbinden Delphi slechts nadat en voor zover deze schriftelijk door Delphi zijn bevestigd. Aanbiedingen en overeenkomsten zijn rechtsgeldig als deze ondertekend zijn door een hiervoor gemachtigd persoon.

B. Delphi kan niet aan een aanbieding of overeenkomst worden gehouden indien Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding of overeenkomst, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

C. Alle aanbiedingen hebben een beperkte geldigheid. De aanbieding geldt voor alleen die overeenkomst.

D. Delphi behoudt zich het recht om een opdracht af te wijzen.

 

 

3. LEVERING

 

A. Leveringsbedingen en transportbedingen zullen uitgelegd worden naar de meest recente Incoterms, en worden per aanbieding en overeenkomst vastgelegd.

B. De levertijd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt bij benadering opgegeven. De door Delphi opgegeven termijnen voor levering zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen.

C. Wederpartij is gehouden de geleverde goederen in ontvangst te nemen. Indien de te leveren goederen niet afgehaald en/of in ontvangst genomen worden door Wederpartij, zullen zij voor rekening en risico van Wederpartij door Delphi opgeslagen worden, eventueel naar keuze van Delphi bij een derde. Indien na verstrijking van een beperkte bewaartermijn, welke gelet op de productsoort als redelijk kan worden beschouwd, geen afname door Wederpartij heeft plaatsgevonden en het risico van kwaliteitsverlies en/of bederf van de zaken geen andere keuze laat is Delphi gerechtigd de betreffende zaken, indien nog mogelijk, te verkopen. De Wederpartij is alsdan verplicht het eventuele prijsverschil ontstaan door een dergelijke verkoop, alsmede alle kosten en schaden vallende aan de zijde van Delphi voor zijn rekening te nemen.

 

 

4. EIGENDOMSVOORBEHOUD

 

A. Geleverde goederen blijven tot volledige nakoming van de overeenkomst eigendom van Delphi Wederpartij is evenwel gerechtigd zolang zij haar verplichtingen jegens Delphi nakomt, in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening over de goederen te beschikken. Wederpartij is echter niet gerechtigd de goederen te verkopen aan derden die gevestigd zijn buiten het grondgebied van Europese Economische Ruimte. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat over op Wederpartij op het moment waarop de goederen in de macht van Wederpartij zijn gebracht, zoals gedefinieerd in de Incoterms. Zolang het eigendom van de geleverde goederen niet op Wederpartij is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan derden enig recht daarop verlenen. Wederpartij is bovendien verplicht Delphi onverwijld op de hoogte te stellen van eventuele acties van derden met betrekking tot aan Delphi toebehorende goederen. In geval van beslaglegging ten laste van Wederpartij dan wel surseance van betaling of faillissement van Wederpartij, zal Wederpartij onverwijld de betreffende deurwaarder, bewindvoerder dan wel curator in kennis stellen van het in dit artikel neergelegde eigendomsvoorbehoud van Delphi.

B. In het geval van niet of niet volledige nakoming door Wederpartij van zijn verplichtingen zal Delphi het recht hebben op kosten van Wederpartij de geleverde goederen zonder enige sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te halen. Daartoe zal Wederpartij aan Delphi toegang verlenen tot die plaatsen waar de eigendommen van Delphi zich bevinden.

C. Wederpartij is verplicht, tot en met het moment dat de overeenkomst volledig door Wederpartij is nagekomen, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Delphi te bewaren. Wederpartij is tevens verplicht deze zaken te verzekeren tegen diefstal, brand- en waterschade, eventuele aanspraken van Wederpartij uit hoofde van deze verzekeringen zullen op eerste verzoek van Delphi door Wederpartij aan Delphi worden verpand, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Delphi jegens Wederpartij.

D. Delphi is verplicht, tot en met het moment dat de overeenkomst volledig door Delphi is nagekomen, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Wederpartij te bewaren. Delphi is tevens verplicht deze zaken te verzekeren tegen diefstal, brand- en waterschade, eventuele aanspraken van Delphi uit hoofde van deze verzekeringen zullen op eerste verzoek van Wederpartij door Delphi aan Wederpartij worden verpand, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Wederpartij jegens Delphi.

 

 

5. PRIJZEN

 

A. Tenzij anders vermeld of overeengekomen, zijn alle prijzen netto en af fabriek, derhalve exclusief omzetbelasting, andere belastingen en heffingen van overheidswege en vervoerskosten. Opgegeven prijzen gelden voor zover de gehele aanbieding wordt overeengekomen.

B. Alle prijzen in de aanbieding en/of overeenkomst zijn vermeld in EURO’s, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

C. Alle prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende officiële monetaire verhoudingen van binnen- en buitenlandse valuta, invoerrechten, prijzen van grondstoffen en energie, andere belastingen en heffingen.

D. Ingeval van kostenverhogende wijziging van een of meer van de onder artikel 5C genoemde factoren voordat levering heeft plaatsgevonden, behoudt Delphi zich het recht voor de prijzen zodanig te verhogen dat de ingetreden wijzigingen daarin op billijke wijze zijn verdisconteerd.

E. Delphi bericht wederpartij schriftelijk over een prijsverhoging zoals genoemd in artikel 5D. Indien Wederpartij zich niet met de prijsverhoging kan verenigen, heeft Wederpartij het recht de overeenkomst binnen vijf werkdagen na ontvangst van het prijsverhogingsbericht te annuleren voor de/het product(en) waarvoor de prijsverhoging is doorgevoerd.

 

 

6. BETALING

 

A. Wederpartij verplicht zich tot betaling van het verschuldigde bedrag binnen 30 dagen na factuurdatum op een door Delphi aan te geven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Betaling zal steeds geschieden in EURO’s, tenzij anders is overeengekomen. De betalingsverplichting geldt eerst dan als vervuld indien het volledig verschuldigde bedrag door Delphi is ontvangen en deze over het gehele bedrag kan beschikken.

B. Delphi heeft te allen tijde het recht voor iedere levering van het bepaalde in artikel 6A af te wijken, onder meer door vooruitbetaling of contante betaling te verlangen. Algemene Voorwaarden Delphi PharmaceuticalsBV Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 24192929, december 1991 Delphi PharmaceuticalsBV is ingeschreven bij de KVK Rotterdam onder nummer 24192929 december 1991

C. Wederpartij zal in verzuim zijn door het enkel verloop van de overeengekomen betalingstermijn, zonder dat daartoe ingebrekestelling is vereist. Dit heeft onverminderd enig overig aan Delphi toekomend recht tot gevolg dat Wederpartij: I. vanaf factuurdatum tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag, over het verschuldigde bedrag een rente verschuldigd is van 2% boven het op verzuimdatum geldende promessedisconto van de Nederlandsche Bank N.V. II. gehouden is tot volledige vergoeding van zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen alle kosten van Delphi voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom, zulks met een minimum van EURO 170,=.

D. Wederpartij is nimmer gerechtigd tot korting, inhouding, verrekening dan wel opschorting van het door haar aan Delphi verschuldigde. E. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

 

 

7. NIET NAKOMING

 

A. In geval van faillissementsaanvrage, faillissement, beslaglegging, wettelijke schuldsanering, liquidatie of in geval van aangevraagde of verkregen surséance van betaling van Wederpartij, is Delphi gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst bij aangetekend schrijven eenzijdig te ontbinden of de uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn onverminderd alle haar verder toekomende rechten.

B. Ingeval één van de in artikel 7.A genoemde omstandigheden zich bij Wederpartij voordoet, wordt al hetgeen Wederpartij uit hoofde van enigerlei rechtsverhouding verschuldigd is dadelijk ten volle opeisbaar en zal Delphi het recht hebben ook alle andere overeenkomsten met Wederpartij op te schorten of te ontbinden.

C. Delphi is tevens op gelijke wijze als bedoeld in 7.A bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: I. Wederpartij – ondanks aanmaning – de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt of te vrezen is dat Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen; II. door de vertraging aan de zijde van Wederpartij niet langer van Delphi kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

D. Bij toepassing van artikel 7A, 7B en/of 7C is Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Delphi daardoor direct of indirect ontstaan. E. Annulering van een overeenkomst door Wederpartij is uitsluitend mogelijk indien de annulering schriftelijk en voor de levering van goederen geschiedt dan wel voordat de diensten en/of producten zijn geleverd. Indien Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan Wederpartij in rekening worden gebracht. De financiële verplichtingen van Delphi jegens derden, welke verband houden met de annulering van de overeenkomst, die alsnog door Delphi moeten worden nagekomen, worden eveneens volledig aan Wederpartij in rekening gebracht. F. Vindt annulering plaats minder dan één week vóór het begin van de levering van de bestelde goederen of diensten dan is Wederpartij, naast de hiervoor in dit artikel bedoelde kosten, een schadevergoeding verschuldigd, welke wordt vastgesteld op 10 (tien) procent van de overeengekomen prijs. Bij annulering minder dan 48 (achtenveertig) uren vóór het begin van de levering van de bestelde goederen wordt deze schadevergoeding vastgesteld op de volledig overeengekomen prijs. De in deze sub genoemde termijnen worden gerekend in werkdagen.

 

 

8. OVERMACHT

 

A. Overmacht, welke dan ook, zoals bijvoorbeeld mobilisatie, oorlog, revolutie, terrorisme, brand, staking, epidemieën, storingen in het transport, inbeslagneming, onderbreking der productie, gebrek aan grond- en hulpstoffen en/of energie, natuurrampen, beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, het niet tijdig of niet behoorlijk in werking treden van installaties die voor de uitvoering van deze overeenkomst worden gebruikt, geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van een derde van wie goederen of diensten moeten worden ontvangen en iedere omstandigheid die Delphi redelijkerwijze niet heeft kunnen voorzien en waarop zij geen invloed heeft of een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld en op grond waarvan zij indien zodanige omstandigheid haar bekend was geweest ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, deze niet of niet onder gelijke voorwaarden zou hebben gesloten, geeft Delphi het recht zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel op te schorten, zonder tot enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn.

B. Nakoming in één of meer gevallen zoals onder artikel 8A bedoeld, tast het recht niet aan om in andere gevallen van de bevoegdheid tot opschorting of ontbinding gebruik te maken.

C. Wordt als gevolg van overmacht de levering of afname meer dan acht weken vertraagd dan zijn beide partijen gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.

 

 

9. RECLAMES EN AANSPRAKELIJKHEID

 

A. Delphi kan, behoudens gevallen van dwingend recht, slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen. Delphi is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving. Delphi is nooit gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak- en/of personenschade. Indien Delphi de aan Wederpartij geleverde goederen heeft afgenomen van een toeleverancier, is Delphi nimmer tot een verdergaande garantie gehouden dan die waarop Delphi ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.

B. Delphi is voorts niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Delphi is uitgegaan van door of namens Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

C. Mededelingen door of namens Delphi betreffende onder meer kwaliteit, samenstelling, behandeling in de ruimste zin, toepassingsmogelijkheden, eigenschappen van de goederen binden Delphi niet, tenzij deze mededelingen schriftelijk en uitdrukkelijk in de vorm van een garantie zijn gedaan.

D.1 Wederpartij is verplicht de goederen vanuit hun originele verpakking bij binnenkomst of anders zo spoedig mogelijk voor gebruik te controleren. Reclames ten aanzien van beschadiging, kwaliteit, eventueel manco of andere gebreken, dienen binnen een week na ontvangst van de geleverde goederen, dan wel binnen een week nadat het gebrek redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt, schriftelijk bij Delphi ingediend te worden, onder vermelding van een deugdelijke motivering, het nummer en de datum van de betreffende orderbevestiging / factuur.
D.2 Wederpartij is verplicht maatregelen te nemen teneinde de schade aan geleverde goederen zoveel mogelijk te beperken.
D.3 Wederpartij is verplicht de voorschriften inzake de wijze van opslag en behandeling van de geleverde goederen strikt in acht te nemen.
D.4 Wederpartij dient Delphi in de gelegenheid te stellen een eventueel gemeld gebrek te onderzoeken.
D.5 Iedere aansprakelijkheid van Delphi vervalt als Wederpartij niet aan de voorschriften voldoet genoemd in artikel 9.D1, 9.D2, 9.D3 en 9.D4. D.6 Tevens vervalt iedere aansprakelijkheid van Delphi indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud door Wederpartij en/of door derden of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Delphi, Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, of indien deze werd ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. Tevens vervalt iedere aansprakelijkheid van Delphi indien een gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Delphi geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weers- Delphi PharmaceuticalsBV is ingeschreven bij de KVK Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 24192929 3 van 3 juli 2012 omstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme temperaturen) et cetera.

E. Naar behoren ingediende en gemotiveerde reclames zal Delphi naar haar keuze regelen door prijsreductie, aanvulling van tekort geleverde goederen dan wel omruiling of terugname. Het in behandeling nemen van reclames laat de betalingsverplichting van Wederpartij onverlet. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Delphi daardoor gevallen, integraal voor rekening van Wederpartij.

F. Indien Delphi, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan het door de aansprakelijkheidsverzekering en/of transportverzekering van Delphi uit te keren bedrag, vermeerderd met het ter zake geldend eigen risico. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering(en) mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot de zaak of dienst waardoor de schade is veroorzaakt. Aansprakelijkheid voor schade aan een goed dat een stof bevat die door of namens Wederpartij aan Delphi is toegeleverd en welke schade is ontstaan tijdens of in verband met door Delphi gearrangeerd transport naar de Wederpartij is te allen tijde beperkt tot het bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking de door Delphi overeengekomen en geleverde dienst.

G. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Delphi en de door Delphi bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

H. Als de diensten niet voldoen aan wat schriftelijk is overeengekomen, dan zal er in samenspraak met Wederpartij naar een oplossing worden gezocht.

 

 

10.RETOURZENDINGEN

 

A. Retourzendingen worden alleen door Delphi geaccepteerd na schriftelijke toestemming van Delphi aan Wederpartij.

B. Uitsluitend indien Wederpartij op de in deze algemene voorwaarden voorgeschreven wijze correct heeft gereclameerd en uitsluitend voorzover Delphi een verwijt kan worden gemaakt terzake van enig gebrek aan de geleverde goederen, zal Delphi Wederpartij naar redelijkheid crediteren of het gebrekkige goed vervangen.

C. Delphi zal goederen met een beperkte bewaartermijn na verloop van deze termijn nimmer terugnemen, vervangen of crediteren tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

D. Elke retourzending moet te allen tijde voldoen aan (i) aanwezigheid van bewijs van juiste opslag, (ii) schriftelijke begeleiding met daarop vermeld ordernummer, artikelnummers, aantallen en batchnummers.

 

 

11.INTELLECTUEEL EIGENDOM EN GEHEIMHOUDING

A. Als gevolg van het sluiten van een overeenkomst met Delphi verkrijgt Wederpartij geen enkel recht van intellectueel eigendom.

B. Behoudens voor zover Wederpartij daartoe van overheidswege verplicht zou zijn, is het Wederpartij niet toegestaan op de aan haar geleverde goederen of de verpakkingen en bijsluiters daarvan aangebrachte merk- en/of herkenningstekens te wijzigen of te verwijderen, dan wel de goederen of enig gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken.

C. Delphi verklaart dat naar haar beste weten de goederen geen inbreuk maken op geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraak van derden ter zake van een inbreuk op dergelijke rechten, kan Delphi, indien zulks naar haar oordeel vereist is, de betreffende goederen vervangen of wijzigen, dan wel de overeenkomst met Wederpartij geheel of gedeeltelijk ontbinden. In geval van een aanspraak van een derde ter zake een inbreuk op voormelde rechten, is Wederpartij uitsluitend gerechtigd een overeenkomst met Delphi te ontbinden voor zover instandhouding van de betreffende overeenkomst in redelijkheid niet van Wederpartij kan worden verlangd.

D. Wederpartij zal Delphi onverwijld schriftelijk in kennis stellen van enige aanspraak van een derde ter zake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de aan Wederpartij geleverde goederen. In een dergelijk geval is uitsluitend Delphi gerechtigd (mede namens Wederpartij) verweer te voeren, dan wel tegen de betreffende derde rechtsmaatregelen te treffen of een minnelijke regeling overeen te komen. In een dergelijk geval zal Wederpartij te allen tijde zijn medewerking verlenen aan Delphi.

E. Delphi en Wederpartij zullen alle informatie en/of gegevens omtrent de wederzijdse bedrijfsvoering als strikt vertrouwelijk behandelen en op geen enkele wijze dan ook aan derden openbaar maken, tenzij deze informatie en/of gegevens reeds aantoonbaar algemeen bekend waren ten tijde van het sluiten van de eerste overeenkomst tussen Delphi en Wederpartij dan wel dat de ene partij aan de andere partij schriftelijk toestemming heeft verleend deze informatie en/of gegevens aan (een) derde(n) openbaar te maken.

F. Alle door Delphi in het kader van een aanbod of een overeenkomst aan Wederpartij verstrekte gegevens, zoals technische specificaties, tekeningen, modellen en gebruiksvoorschriften blijven eigendom van Delphi en mogen zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming niet worden vermenigvuldigd of aan derden kenbaar worden gemaakt.

G. Eigendomsrecht met betrekking tot het Intellectueel Eigendom dat ontstaat gedurende de overeenkomst of het klinisch onderzoek, zal in een aparte overeenkomst worden vastgelegd.

 

12. HARDHEIDSCLAUSULE

A. Mochten de omstandigheden waarvan partijen bij het sluiten van deze overeenkomst zijn uitgegaan, zich tijdens de duur van de overeenkomst zo opmerkelijk wijzigen dat daardoor naleving van een of meer bepalingen in redelijkheid niet meer kan worden verlangd dan zal overleg plaatsvinden over tussentijdse wijziging van de overeenkomst.

 

13.VERHINDERING DOOR OVERHEID

A. Indien voorschriften van een overheid of van enig andere bevoegde instantie het gebruik van door Delphi geleverde zaken verhinderen of verbieden, is dit voor risico van Wederpartij.

 

14.VRIJWARING

A. Wederpartij vrijwaart Delphi voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Delphi toerekenbaar is.

B. Indien Delphi door derden mocht worden aangesproken, dan is Wederpartij gehouden Delphi zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval verwacht mag worden. Mocht Wederpartij in gebreke blijven met het nemen van adequate maatregelen, dan is Delphi zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Delphi en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Wederpartij.

 

 

15.FORUMKEUZE EN WIJZIGING VOORWAARDEN

A. Delphi geeft er de voorkeur aan geschillen voortvloeiend uit een aanbieding van een product en/of dienst dan wel een overeenkomst of andere rechtsbetrekking middels arbitrage op te lossen. Boek 4 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is van toepassing op het arbitragecompromis inzake het geschil, dat tussen partijen gesloten wordt.

B. Indien een arbitragecompromis conform sub A niet mogelijk is, gelden deze en navolgende bepalingen. Op de rechtsbetrekkingen waarbij Delphi partij is, is uitsluitend het Nederlands Recht en/of Europees Recht van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

C. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen worden alle geschillen berecht door de bevoegde rechter te Utrecht, met dien verstande dat Delphi het recht heeft een zaak aanhangig te maken bij de rechter die bevoegd is in woonplaats van Wederpartij.

D. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.